Privātuma politika

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis: Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LTDA), reģistrācijas Nr.40008043864, juridiskā adrese: Vaļņu ielā 32, Rīgā, LV-1050.
 2. Personas datu Apstrādātāji: LTDA individuālajiem biedriem – LTDA birojs, reģistrācijas Nr.40008043864, juridiskā adrese: Vaļņu ielā 32, Rīgā, LV-1050. Pārējiem – LTDA struktūrvienības.
 3. Datu subjekts: fiziska persona, LTDA biedrs, kura personas dati tiek apstrādāti.
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis
  • LTDA veic personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
  • Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu LTDA funkcijas un aizstāvētu LTDA biedru tiesības un intereses atbilstoši LTDA mērķiem un uzdevumiem.
  • LTDA apstrādā personas datus atbildīgi, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par LTDA rīcībā esošo personu datu aizsardzību, izmantojot drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu, izmainīšanu vai citas ar datu izmantošanas nolūku nesaistītas darbības.
 5. Personas datu glabāšana
  • Ciktāl LTDA apstrādā personas datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
  • LTDA glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • tikai tik ilgi, kamēr persona ir LTDA biedrs;
   • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
   • Kad, minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.
 6. Datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi:
  • Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus datu subjekts ir sniedzis LTDA, piemēram, elektroniskā pasta adrese maiņa, tad LTDA biedriem lūdzam sazināties ar LTDA biroju un iesniegt aktuālos datus, lai LTDA varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.
 7. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
  • Ja datu subjektam radušies kādi jautājumi saistībā ar personas datu apstrādi, datu subjekts var sazināties ar LTDA personu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz elektronisko pasta adresi: arodbiedrī[email protected]
  • Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības datu subjekts var realizēt:
   • iesniedzot rakstveida iesniegumu personīgi Vaļņu ielā 32-316, Rīgā, LV-1050;
   • nosūtot iesniegumu pa pastu;
   • nosūtot iesniegumu uz elektronisko pasta adresi: arodbiedrī[email protected]
   • LTDA pēc iesnieguma saņemšanas vērtēs tās saturu un iespēju datu subjektu identificēt un atkarībā no situācijas patur iespēju lūgt datu subjektam papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu datu subjekta datu drošību un izpaušanu attiecīgajai personai.
 8. Kur datu subjekts var iesniegt sūdzību ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos
  • Ja datu subjektam rodas iebildumi par personas datu apstrādi un aizsardzību LTDA, jāziņo par to, rakstot uz elektronisko adresi: arodbiedrī[email protected].
  • Ja datu subjekts tomēr uzskata, ka LTDA nav spējusi savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un LTDA joprojām pārkāpj datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (dvi.gov.lv).