Statūti

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības
s t a t ū t i
(jaunā redakcijā)

1.ARODBIEDRĪBAS NOSAUKUMS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Arodbiedrības pilns nosaukums – Latvijas Tirdzniecības
darbinieku arodbiedrība.

1.2. Nosaukuma saīsinājums latviešu valodā un citās valodās – LTDA.

1.3. Nosaukuma tulkojums angļu valodā – Latvian Commercial Workers Trade Union.

1.4. Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība (turpmāk tekstā – LTDA) apvieno tirdzniecības nozarē strādājošos, mācību iestāžu audzēkņus un studentus; kā arī citus, kuri brīvprātīgi to izvēlējušies.

1.5. LTDA ir neatkarīga, brīvprātīga un demokrātiska sabiedriska organizācija, kuras galvenie darbības principi ir solidaritāte, līdztiesība, pašpārvalde, demokrātija un atklātums.

1.6. LTDA darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Arodbiedrību likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem likumiem, starptautisko tiesību normām un šiem statūtiem.

1.7. LTDA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk tekstā -LBAS) un Starptautisko arodbiedrību apvienību UNI un UNI-EUROPA dalīborganizācija.

1.8. LTDA sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām, citām nevalstiskajām organizācijām tiek veidota uz savstarpējas cieņas, līdztiesīgas partnerības pamatiem, savstarpēju vienošanos vai līgumiem.

1.9. LTDA ir nodibināta 1990.gada 18.maijā Rīgā uz nenoteiktu laiku.

  1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2.1 LTDA mērķis ir pārstāvēt, aizstāvēt un paust savu biedru darba, sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses.

2.2. LTDA uzdevumi ir:

2.2.1. pārstāvēt un aizstāvēt arodbiedrības biedru intereses;
2.2.2. sagatavot un noslēgt darba koplīgumus un vienošanās ar darba devējiem un to organizācijām, kā arī kontrolēt to izpildi;
2.2.3. ierosināt un iesniegt priekšlikumus par izmaiņām likumos un citos normatīvajos aktos;
2.2.4. organizēt darba, darba aizsardzības un citu sociālās aizsardzības likumu ievērošanas uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;
2.2.5. sniegt konsultācijas un juridisku palīdzību arodbiedrības biedriem;
2.2.6. organizēt arodbiedrības biedru izglītošanu;
2.2.7. informēt arodbiedrības biedrus par arodbiedrības darbību, izdot un izplatīt informatīvos izdevumus un materiālus;
2.2.8. piedalīties Latvijas un starptautiskajā arodbiedrību kustībā, sekmēt arodbiedrību sadarbību Latvijā un ārzemēs;
2.2.9. sadarboties ar citām organizācijām uz savstarpējās vienošanās vai līguma pamata;
2.2.10. organizēt dažādas akcijas arodbiedrības mērķu sasniegšanai;
2.2.11. veicināt jaunu biedru iesaistīšanu arodbiedrībā;
2.2.12. arodbiedrības biedru interesēs veikt citu darbību saskaņā ar šiem statūtiem.

  1. BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

3.1. Par LTDA biedru var būt jebkura rīcībspējīga fiziska persona,
kura atzīst LTDA statūtus; iesniedzot noteiktas formas rakstveida pieteikumu. Pieteikuma formu apstiprina LTDA valde.

3.2. Par LTDA biedru kļūst no rakstveida pieteikuma par uzņemšanu reģistrācijas dienas arodorganizācijas valdē vai, ja arodorganizācija uzņēmumā nav nodibināta, – LTDA birojā; par ko pieteicējam ne vēlāk kā divu nedēļu laikā tiek rakstveidā paziņots.

3.3. Noraidošo atbildi pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt arodorganizācijas sapulcē (konferencē) vai, ja arodorganizācija uzņēmumā nav nodibināta, LTDA valdē. Ja arī arodorganizācijas sapulce (konference) vai LTDA valde noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par arodbiedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada termiņa izbeigšanās.

3.4. Biedri saņem noteikta parauga biedra karti, ko izsniedz arodorganizācija, kuras uzskaitē tas sastāv. Biedra karte ir LTDA īpašums.

3.5. Biedrs var izstāties no arodbiedrības, iesniedzot rakstveida iesniegumu savas arodorganizācijas valdei vai LTDA birojam. Piederība LTDA tiek pārtraukta ar to datumu, kad tiek saņemts iesniegums, bet biedra naudas maksājumi, ja tie tiek veikti centralizēti no darba samaksas, – ar nākošo kalendāra mēnesi.

3.6. Biedru var izslēgt no arodbiedrības, ja viņš bez attaisnojoša iemesla vairāk kā trīs mēnešus nemaksā biedra naudu un nepilda šos statūtus.

3.7. Lēmumu par arodbiedrības biedra izslēgšanu no arodbiedrības pieņem arodorganizācijas valde vai LTDA valde.

3.8. Lēmumu par izslēgšanu desmit dienu laikā var pārsūdzēt augstākā arodbiedrības institūcijā, kuras lēmums ir galīgs.

3.9. Līdz ar izstāšanos vai izslēgšanu biedrs zaudē visas arodbiedrības biedra tiesības. Biedra nauda netiek atmaksāta. Šādai personai nav tiesību uz LTDA īpašumu.

  1. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Biedru pienākumi ir:
4.1.1. pildīt LTDA statūtus un lēmumus;
4.1.2. piedalīties savas arodorganizācijas darbā;
4.1.3. kārtīgi un savlaicīgi maksāt biedra naudu;
4.1.4. godprātīgi strādāt, ievērot darba drošību, rūpēties par savu
veselību un savas kvalifikācijas paaugstināšanu;
4.1.5.būt lojālam pret LTDA.

4.2. Biedru tiesības ir:
4.2.1. izteikt savu viedokli, izvirzīt priekšlikumus un piedalīties izvirzīto priekšlikumu apspriešanā;
4.2.2. piedalīties vēlēšanās, izvirzīt savu vai citu arodbiedrības biedru kandidatūru un tikt ievēlētam;
4.2.3. saņemt informāciju par LTDA darbību jebkurā līmenī;
4.2.4. saņemt arodbiedrības aizstāvību, juridisku palīdzību, palīdzību darba tiesību, darba aizsardzības un citu sociālo tiesību jautājumos un to izskatīšanā valsts, darba devēju institūcijās, tiesā;
4.2.5. sarežģītu darba tiesību jautājumu risināšana ar darba devēju tiek nodrošināta pēc 6 ( sešu) mēnešu nepārtrauktas piederības LTDA un biedru naudas regulāras nomaksas;
4.2.6. iegūt arodbiedrības darbībā nepieciešamās zināšanas;
4.2.7. par aktīvu piedalīšanos LTDA darbā saņemt LTDA apbalvojumu.

  1. BIEDRU NAUDA

5.1. LTDA biedru naudas lielums ir sekojošs:
5.1.1. strādājošiem arodbiedrības biedriem – 1% no ikmēneša darba samaksas;
5.1.2. mācību iestāžu audzēkņiem un studentiem – 0,1% no stipendijas;
5.1.3. nestrādājošiem pensionāriem – 0,1% no pensijas;
5.1.4. arodbiedrības biedriem bezdarbniekiem– 0,1% no valstī noteiktās minimālās darba algas.

5.2. LTDA valde atsevišķos gadījumos ir tiesīga noteikt citus biedru naudas apmērus.

5.3. Arodbiedrības biedru naudu nemaksā biedri, kuri atrodas atvaļinājumā sakarā ar bērnu audzināšanu, kā arī no arodbiedrības un slimības pabalstiem.

5.4. Arodbiedrības biedru naudas sadalījums starp arodbiedrības institūcijām ir sekojošs:
5.4.1. arodorganizācijas darbībai – 65 %;

5.4.2. LTDA birojam – 35 %.

5.5. LTDA valde atsevišķos gadījumos ir tiesīga noteikt citu biedru naudas sadalījumu starp arodbiedrības institūcijām.

5.6. Līdz katra mēneša pēdējai darba dienai arodorganizācijas iemaksā LTDA birojam biedru naudu atskaitījumus 35% vai statūtu 5.5. punkta kārtībā noteiktajā apmērā no visu iepriekšējā mēneša arodbiedrības biedru maksu ienākumu kopsummas.
Arodorganizācija, kura nav izpildījusi šī punkta prasības,zaudē lēmējtiesības visās LTDA institūcijās līdz lēmuma pieņemšanai par tās turpmāko statusu.

5.7. Arodbiedrības biedru nauda tiek izlietota:
5.7.1. kvalitatīvai darba koplīgumu un vienošanos izstrādāšanai;
5.7.2. biedru izglītošanai juridiskos, ekonomiskos, sociālos un citos jautājumos;
5.7.3. ekspertu, speciālistu, darbinieku algošanai;
5.7.4. biedru juridiskai konsultēšanai un aizstāvībai;
5.7.5. arodbiedrības akciju un pasākumu organizēšanai;
5.7.6. arodbiedrības informācijai un aģitācijai;
5.7.7. solidaritātes, labdarības un citu fondu veidošanai;
5.7.8. citai darbībai statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai.

  1. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6.1. LTDA pamatu veido LTDA biedri, kuri apvienojas arodorganizācijās. Arodorganizācija ir LTDA struktūrvienība, kam nav atsevišķas juridiskas personas statusa, bet kas darbojas uz šo statūtu pamata. Arodorganizācijas mērķi un uzdevumi izriet no LTDA mērķiem un uzdevumiem.

6.2. Arodorganizācija savu darbu veic ar šādu institūciju starpniecību:
6.2.1. arodorganizācijas biedru sapulce (konference);
6.2.2. arodorganizācijas valde;
6.2.3.arodorganizācijas valdes priekšsēdētājs.

6.3. LTDA savu darbu veic ar šādu institūciju starpniecību:
6.3.1. LTDA kongress;
6.3.2. LTDA valde;
6.3.3. LTDA valdes priekšsēdētājs ( LTDA priekšsēdētājs) un
LTDA valdes priekšsēdētāja vietnieks (LTDA priekšsēdētāja
vietnieks);
6.3.4. LTDA revidents.

7.LTDA ARODORGANIZĀCIJA

7.1. Arodorganizāciju uzņēmumā var izveidot ne mazāk kā 3 (trīs) biedri.

7.2. Katru arodorganizāciju pēc tās izveidošanas un attiecīga pieteikuma saņemšanas no arodorganizācijas valdes viena mēneša laikā reģistrē LTDA.

7.3. Ja arodorganizāciju nevar kāda iemesla dēļ izveidot,
arodbiedrības biedri pilnvaro LTDA priekšsēdētāju savu interešu
pārstāvēšanai.

7.4. Arodorganizācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce
(konference).

7.5. LTDA arodorganizācijas biedru pārstāvju konference tiek sasaukta, ja sapulci nav iespējams sasaukt biedru lielā skaita vai darba organizācijas īpatnību dēļ.

7.6. Sapulci (konferenci) sasauc arodorganizācijas priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā; kā arī, ja to pieprasa vismaz viena desmitā daļa arodorganizācijas biedru.

7.7. Sapulce (konference) ir lemttiesīga ar jebkuru klātesošo biedru (delegātu) skaitu, ja par tās laiku, vietu un darba kārtību biedriem (delegātiem) rakstveidā paziņots vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.

7.8. Lēmumi sapulcē ( konferencē ) tiek pieņemti, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem (delegātiem). Balsošanas kārtību ( aizklāti, atklāti ) nosaka sapulce ( konference ).

7.9. Konferences delegātus ievēl arodorganizācijas biedri saskaņā ar
arodorganizācijas valdes noteikto pārstāvniecības normu un kārtību.

7.10. Lēmumu par arodorganizācijas sapulces (konferences)
sasaukšanas laiku, vietu un tās darba kārtību pieņem
arodorganizācijas valde.

7.11.Arodorganizācijas sapulces (konferences) kompetencē ir:
7.11.1. lemt par arodorganizācijas izveidošanu vai reorganizāciju;

7.11.2. noteikt arodorganizācijas valdes skaitlisko sastāvu un ievēlēt arodorganizācijas valdi uz 5 (pieciem) gadiem,
ja arodorganizācijā ir vairāk par 10 (desmit) biedriem;
7.11.3. ievēlēt arodorganizācijas valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku uz 5 (pieciem) gadiem;
7.11.4. izvērtēt arodorganizācijas valdes darbu;
7.11.5. izstrādāt arodorganizācijas galvenos darbības virzienus;
7.11.6. apstiprināt darba koplīgumu , vērtēt tā izpildi;
7.11.7. lemt par arodorganizācijas līdzekļu izlietošanas kārtību;
7.11.8. ievēlēt delegātus uz LTDA kongresu;
7.11.9. risināt visus citus svarīgākos arodorganizācijas darbības jautājumus saskaņā ar statūtiem.

7.12. Arodorganizācijas sapulču (konferenču) starplaikos
arodorganizācijas darbu vada un organizē arodorganizācijas valde,
kuru ievēl sapulcē (konferencē).
Tās sastāvā ietilpst arodorganizācijas valdes priekšsēdētājs
un viņa vietnieks, kuri vienlaicīgi ir arodorganizācijas priekšsēdētājs
un viņa vietnieks.

7.13.Arodorganizācijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par
arodorganizācijas darbību sapulču ( konferenču ) un
valdes sēžu starplaikos.

7.14.Arodorganizācijas valdes kompetencē ir:
7.14.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt arodorganizācijas biedrus;
7.14.2. vadīt un koordinēt arodorganizācijas darbu saskaņā ar
LTDA statūtiem;
7.14.3. organizēt biedru naudas iekasēšanu;
7.14.4. vest biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds,
uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese;
7.14.5. katru gadu līdz 20.janvārim sniegt LTDA birojam
informāciju par biedru skaitu;
7.14.6. risināt visus citus svarīgākos jautājumus saskaņā ar
statūtiem.
7.15 . Lēmumu par arodorganizācijas darbības izbeigšanu pieņem
LTDA valde pēc attiecīga pieteikuma saņemšanas no
arodorganizācijas. Arodorganizācija šādu pieteikumu nevar
iesniegt, ja pret to nobalso vismaz 3( trīs) tās biedri.
7.16. Ja arodorganizācija tiek likvidēta, tās līdzekļi un manta
saskaņā ar arodorganizācijas sapulces (konferences)
lēmumu pāriet LTDA rīcībā. Arodorganizācija uzskatāma par likvidētu ja tajā paliek mazāk par 3 (trīs) arodbiedrības biedriem.
7.17. Arodorganizācijas sapulces (konferences) un arodorganizācijas valdes
sēdes organizē klātienē, attālināti vai aptaujas kārtībā, izmantojot
videokonferences, kā arī citus informācijas tehnoloģijas rīkus saskaņā
ar LTDA valdes noteikto kārtību.

  1. LTDA ARODORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

8.1. Arodorganizācijas var veidot savas apvienības, ja to vēlētās
institūcijas par to ir nolēmušas.

8.2. Arodorganizāciju apvienības darbojas saskaņā ar LTDA valdes
apstiprinātu Nolikumu.

9.LTDA KONGRESS

9.1. Augstākā LTDA lēmējinsitūcija ir LTDA kongress, kuru sasauc
ne retāk kā reizi 5 ( piecos) gados. Kongresu organizē klātienē vai
attālināti, izmantojot videokonferences, kā arī citus informācijas
tehnoloģijas rīkus saskaņā ar LTDA valdes noteikto kārtību.

9.2. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas
izvirzīto delegātu.

9.3. Ja kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots kongress ar tādu pašu darba kartību, kas ir lemttiesīgs pieņemt lēmumu neatkarīgi no ievēlēto delegātu skaita.

9.4. Kongresa lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu, bet statūtus un grozījumus tajos, ja par to nobalsojušas divas trešdaļas klātesošo delegātu.

9.5. Kongresa lēmumus paraksta LTDA valdes priekšsēdētājs un protokolists.

9.6. Kongresa kompetencē ir:
9.6.1. pieņemt lēmumus par LTDA darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
9.6.2. apstiprināt LTDA statūtus un izdarīt tajos grozījumus;
9.6.3. izskatīt un apstiprināt LTDA valdes un LTDA revidenta pārskatus;
9.6.4. noteikt LTDA darbības stratēģiskos virzienus;
9.6.5. apspriest un pieņemt lēmumus par LTDA mērķa un uzdevumu
sasniegšanu;
9.6.6. ievēlēt LTDA valdes priekšsēdētāju uz 5 (pieciem) gadiem;
9.6.7. ievēlēt pēc LTDA valdes priekšsēdētāja ieteikuma viņa vietnieku uz 5 (pieciem) gadiem;
9.6.8. ievēlēt 5 ( piecus) LTDA valdes locekļus uz 5 (pieciem) gadiem;
9.6.9. ievēlēt LTDA revidentu uz 5 (pieciem) gadiem;
9.6.10. apstiprināt Nolikumu par revidentu;
9.6.11. apspriest un izlemt citus svarīgākos LTDA darbības jautājumus.

9.7.Kongresa delegātus ievēl arodorganizācijas saskaņā ar LTDA valdes
noteikto pārstāvniecības normu un kārtību. Kongresā balsstiesības ir
LTDA valdes priekšsēdētājam, viņa vietniekam un revidentam.

9.8. Lēmumu par kongresa sasaukšanas laiku , vietu un tā darba kārtību
pieņem LTDA valde un to paziņo delegātiem ne vēlāk kā
30 ( trīsdesmit) dienas pirms kongresa.

10.LTDA ĀRKĀRTAS KONGRESS

10.1. LTDA ārkārtas kongresu sasauc pēc LTDA valdes iniciatīvas vai arī, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LTDA biedru, rakstveidā norādot sasaukšanas iemeslu.

10.2. LTDA ārkārtas kongresam ir tādas pašas pilnvaras kā kārtējam LTDA kongresam.

10.3. LTDA ārkārtas kongresa delegātus ievēl saskaņā ar LTDA statūtu 9.7.punktu.

11.LTDA VALDE

11.1. LTDA valde ir augstākā LTDA izpildinstitūcija, kas vada LTDA
darbību kongresu starplaikā.

11.2. Valde sastāv no 7 ( septiņiem) valdes locekļiem.
Valdes sastāvā ietilpst LTDA valdes priekšsēdētājs, valdes
priekšsēdētāja vietnieks un 5 ( pieci ) valdes locekļi, kurus ievēl
LTDA kongresā.

11.3. LTDA valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt LTDA atsevišķi.

11.4.LTDA valdes priekšsēdētāja vietnieks un pārējie valdes locekļi
tiesīgi pārstāvēt LTDA intereses kopīgi.

11.5.Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti
LTDA viņu vainas dēļ.

11.6. LTDA valdes kompetencē ir:
11.6.1. organizēt kongresa lēmumu izpildi;
11.6.2. reģistrēt izveidotās arodorganizācijas;
11.6.3. koordinēt arodorganizāciju darbību;
11.6.4. sasaukt valdes sēdes un sagatavot jautājumus izskatīšanai tajās;
11.6.5. apstiprināt LTDA budžetu;
11.6.6. sasaukt LTDA kongresu un noteikt delegātu pārstāvības normu un kārtību;
11.6.7. sniegt pārskatu par savu darbību kongresam;
11.6.8. ievēlēt LTDA valdes priekšsēdētāju, viņa vietnieku,ja kongresu starplaikā šie amati kļūst vakanti;
11.6.9. ārkārtas gadījumā noteikt papildus dalībmaksu LTDA mērķa finansēšanai;
11.6.10. sniegt juridisku palīdzību arodorganizācijām darba koplīgumu izstrādāšanā un noslēgšanā;
11.6.11. noslēgt darba koplīgumu nozarē ( ģenerālvienošanos) vai citas vienošanās ar nozares darba devēju organizāciju vai darba devēju organizāciju apvienību;
11.6.12. organizēt darba, darba aizsardzības un citu sociālās aizsardzības likumu ievērošanas uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;
11.6.13. vērsties valsts institūcijās ar ierosinājumiem un priekšlikumiem izdarīt izmaiņas likumos un normatīvajos aktos;
11.6.14. izveidot darba grupas, ekspertu komisijas u.c.;
11.6.15. organizēt arodbiedrības biedru un aktīva izglītošanu;
11.6.16. izdot informatīvos izdevumus un materiālus;
11.6.17. apstiprināt LTDA simboliku;
11.6.18. apstiprināt iestāšanās pieteikuma formu;
11.6.19. noteikt apbalvojumus un to piešķiršanas kārtību;
11.6.20. izskaidrot arodbiedrības statūtus, to pieņemšanas kārtību un kontrolēt to ievērošanu;
11.6.21. izveidot LTDA darbības nodrošināšanai LTDA biroju, kas sastāv no priekšsēdētāja, vietnieka un darbiniekiem, kuru amatu sarakstu valde ir apstiprinājusi;
11.6.22. apstiprināt LTDA valdes priekšsēdētāja un viņa vietnieka darba samaksu;
11.6.23. lemt par arodorganizāciju uzņemšanu LTDA, to izstāšanos un izslēgšanu;
11.6.24. lemt par arodorganizāciju apvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju;
11.6.25. rīkoties LTDA budžeta ietvaros ar naudas līdzekļiem un bankas kontu;
11.6.26. izdarīt grozījumus,precizējumus, papildinājumus statūtos, lai pēc Uzņēmumu reģistra norādījuma novērstu to neatbilstību likuma prasībām;
11.6.27. organizēt sadarbību un starptautiskos sakarus ar arodbiedrībām ārzemēs;
11.6.28. lemt par brīvprātīgā darba organizēšanu;
11.6.29. apstiprināt un izlemt citus LTDA darbības jautājumus.

11.7. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse
valdes locekļu.

11.8. LTDA valdes sēdes tiek protokolētas, protokolā obligāti ierakstot
pieņemtos lēmumus un norādot katra valdes locekļa „par” vai „pret”
balsojumu par katru lēmumu.

11.9. LTDA valdes locekļu ievēlēšana vai viņu pilnvaru izbeigšanās
piesakāma ierakstīšanai Uzņēmumu registrā, pieteikumam
pievienojot LTDA kongresa protokola izrakstu ar lēmumu
par valdes locekļa ievēlēšanu, pievienojot tam valdes locekļa
rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli vai viņa
atsaukšanu.

11.10. Valdes sēdes sasauc LTDA valdes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi 3 (trīs) mēnešos.

11.11. Ārkārtas valdes sēdes tiek sasauktas pēc vienas trešdaļas LTDA
valdes locekļu vai valdes priekšsēdētāja pieprasījuma.

11.12. Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu un
tos paraksta LTDA valdes priekšsēdētājs.

11.13. Valdes sēdes organizē klātienē, attālināti vai aptaujas kārtībā,
izmantojot videokonferences, kā arī citus informācijas tehnoloģijas
rīkus saskaņā ar LTDA valdes noteikto kārtību.

12.LTDA VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS UN VIŅA VIETNIEKS

12.1. LTDA valdes priekšsēdētājs vienlaicīgi ir LTDA priekšsēdētājs, viņa vietnieks ir LTDA priekšsēdētāja vietnieks.

12.2. LTDA valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs par LTDA darbību kongresu un valdes sēžu starplaikā, statūtu ietvaros pārstāv LTDA un pauž tās viedokli valsts, starptautiskajās organizācijās un iestādēs, to institūcijās, prokuratūrā un tiesā.

12.3. LTDA valdes priekšsēdētājs pieņem darbā un atlaiž darbiniekus Darba likumā noteiktajā kārtībā.

12.4. LTDA valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda vietnieks, kuram nav paraksta tiesību.

12.5. LTDA valdes priekšsēdētājs paraksta valdes lēmumus, līgumus un visus citus finanšu dokumentus.

  1. LTDA REVIDENTS

13.1.LTDA revidents ir patstāvīga kontroles institūcija, kuru ievēl
kongress uz 5 (pieciem) gadiem.

13.2.LTDA revidents savā darbībā ir neatkarīgs, atskaitās par darbu
tikai kongresam, bet ik gadu sniedz LTDA valdei atzinumu par
LTDA budžetu un gada pārskatu.

13.3.LTDA revidents darbojas saskaņā ar Nolikumu par revidentu, ko
apstiprina kongress.

13.4.LTDA revidents savu pilnvaru laikā ir tiesīgs pārbaudīt
jebkuras arodorganizācijas darbību.

14.LTDA ĪPAŠUMS, SAIMNIECISKĀ UN FINANSIĀLĀ DARBĪBA

14.1. LTDA īpašumu veido biedru naudas maksājumi, kā arī
ziedojumi, dāvinājumi, cita veida īpašumi un ienākumi.

14.2. Arodbiedrība ir tiesīga veidot solidaritātes,labdarības un citus fondus arodbiedrības biedru sociālajai aizstāvībai.

14.3. LTDA finansiālās darbības pamatprincipus nosaka LTDA valde.

15.LTDA TIESISKAIS STATUSS

15.1.LTDA ir juridiska persona.

15.2.LTDA ir Valsts tirdzniecības un patērētāju kooperācijas
darbinieku arodbiedrības un Latvijas Tirdzniecības
arodbiedrības tiesību pārmantotāja.

15.3.LTDA atrašanās vieta ir Vaļņu ielā 32 – 316, Rīgā, LV-1050.

15.4.Lēmumu par juridiskās adreses maiņu LTDA Kongresu
starplaikos pieņem LTDA valde.

15.5.LTDA ir sava simbolika.

16.LTDA DARBĪBAS REORGANIZĀCIJA UN IZBEIGŠANA

16.1. LTDA darbību izbeidz, ja tas paredzēts kongresa darba kārtībā
un par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem
delegātiem.

16.2. LTDA darbības izbeigšanas gadījumā tās īpašuma un naudas
līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka LTDA kongress atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.